✅ فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا

🔹خرید خالص = خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید + کسورات خرید)

🔹موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالص

🔹بهای تمام شده کالای فروش رفته = موجودی کالای آماده برای فروش – موجودی کالای پایان دوره

🔹موجودی کالای پایان دوره = موجودی کالای تعدادی در انبارها که قابل شمارش باشد * بهای هر کالا

🔻برای قیمیت ریالی هر کالا ۵ روش داریم که پیشنهاد استفاده از روش فایفو می باشد

🔹فایفو : اولین وارده، اولین صادره می باشد. یعنی هر کالای که زود تر وارد انبار شود اول از انبار خارج می شود و موجودی پایان دوره شامل کالاهای که دیرتر خریداری می شوند. این روش مورد تایید می باشد.

🔹لایفو : آخرین وارده ، اولین صادره می باشد. یعنی هر کالایی که دیرتر وارد انبار می شود زود تر از انبار خارج می شود و موجودی کالای پایان دوره شامل کالاهایی ست که اول خریداری شده اند. این روش در ایران ممنوع می باشد.

🔹میانگین : در این روش قیمت کالا بر اساس مجموع خرید ها و موجودی اول دوره تقسیم بر تعداد می باشد و فرقی نمی کند که کالایی که در انبار می باشد از چه زمانی است چون با هر خرید بهای کالا تغییر می کند .

🔹شناسایی ویژه یا موردی: در این روش مشخص می شود که کالای فروش رفته دقیقا از بین کدام خریدها بوده و بهای تمام شده کالایی که خارج می شود با همان نرخ خرید محاسبه می شود