فرض کنید یک فعال اقتصادی قصد دارد ماده خامی را به قیمت ۱۰۰۰ تومان به یک تولیدکننده بفروشد. فروشنده ماده خام در این مرحله باید مالیات بر ارزش افزوده را با نرخ مصوب آن (۹ درصد) محاسبه و آن را به قیمت کالا بیفزاید. به عبارت دیگر وی باید ۹۰ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به قیمت کالا بیفزاید و محصول خود را به قیمت ۱۰۹۰ تومان به تولیدکننده بفروشد. وی در فاکتور فروش خود قیمت کالای فروخته شده را ۱۰۰۰ تومان و مالیات بر ارزش افزوده را ۹۰ تومان عنوان می کند. تولید کننده نیز پس از اینکه محصول خام را به کالای خاصی تبدیل کرد قصد دارد آن را به قیمت ۱۲۰۰ تومان به یک عمده فروش بفروشد. وی نیز در فاکتور خود قیمت فروش را ۱۲۰۰ تومان و مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰۸ تومان عنوان می کند و کالای خود را به قیمت ۱۳۰۸ تومان به عمده‏فروش می فروشد. از این ۱۰۸ تومان مالیات بر ارزش افزوده، ۹۰ تومان همان مالیاتی است که فروشنده ماده خام به تولیدکننده انتقال داده است و ۱۸ تومان آن نیز مالیاتی است که تولیدکننده در ازای ۲۰۰ تومان ارزش افزوده ای که برای کالای خود ایجاد کرده است.
در ادامه این روند عمده فروش نیز قصد دارد ۱۰۰ تومان بر قیمت کالا بیفزاید و آن را به قیمت ۱۳۰۰ تومان به یک خرده فروش بفروشد. وی نیز مالیات بر ارزش افزوده را با نرخ ۹ درصد محاسبه و ۱۱۷ تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر می گیرد. وی در فاکتور خود قیمت فروش را ۱۳۰۰ تومان و مالیات بر ارزش افزوده را ۱۱۷ تومان درج می کند و در نهایت ۱۴۱۷ تومان از خرده فروش دریافت می کند. از این ۱۱۷ تومان، ۱۰۸ تومان مالیات های مربوط به دو حلقه قبل است و ۹ تومان نیز مالیاتی است که عمده فروش به ازای ۱۰۰ تومانی که بر قیمت کالا افزوده ، محاسبه شده است.
خرده فروش نیز قصد دارد کالای مذکور را به قیمت ۱۴۰۰ تومان به مصرف کننده نهایی بفروشد. در نتیجه وی می بایست ۱۲۶ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گیرد. وی در فاکتوری که برای مصرف کننده نهایی صادر می کند قیمت کالا را ۱۴۰۰ تومان و مالیات بر ارزش افزوده را ۱۵۲۶ تومان درج می کند. از این ۱۲۶ تومان، ۱۱۷ تومان همان مالیات حلقه های قبل است و ۹ تومان نیز مالیاتی است که به ازای ۱۰۰ تومان ارزش افزوده ایجاد شده توسط خرده فروش محاسبه شده است. این بدان معناست که مصرف کننده نهایی برای خرید کالای مذکور باید ۱۵۲۶ تومان بپردازد که ۱۲۶ تومان آن مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع مجموع مبالغی که در این چرخه توسط فروشند ماده خام، تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (۱۲۶=۹+۹+۱۸+۹۰) پرداخت شده است و از یک حلقه حلقه دیگر منتقل شده است در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.