🔸 عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره) اقتصادی جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه ، نمایندگی و… بعمل می آید.

🔸 حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران ، جاری شرکاء و غیره.

🔸 ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه.

🔸 اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.

🔸 کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.

🔸 ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.

🔸 متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.

🔸 منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا­ب هزینه های موسسه.

🔸 ارائه صورتحساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.

🔸 خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.

🔸 دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا (کم فروشی) و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.

🔸 منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده.

🔸 بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.

🔸 خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.

🔸 تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.

🔸 انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد ، کالا و هزینه.

🔸 عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.

🔸 ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده ، دستمزد و سربار تولید. کانال حساب و کتاب .

🔸جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.

🔸از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.

🔸 حذف ، الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است ، از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.

🔸استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و سازمان امور مالیاتی.