نوشته‌ها

تفاوت بازه زمانی در مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

✅ اگر مودی مالیاتی از ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد در موعد مقرر خودداری نماید یا مواردی را کتمان کرده باشد و بعد از مهلت مقرر شواهدی از مودی به دارایی برسد که تا بحال از جانب مودی ارائه نشده باشد، ممیز مالیاتی می تواند از متمم مالیاتی استفاده کند.

🔸یعنی از زمان ارائه اظهارنامه تا ۵ سال حق بررسی شواهد و مدارک جدید را دارا می باشد و می تواند بر اساس مدارک جدید، مالیات جدید به همراه جرائمی که بابت کتمان درآمد تعلق می گیرد را از مودی دریافت کند و بعد ازگذشتن ۵ سال مذکور مالیات متعلقه مربوط به شواهد جدید قابل مطالبه نخواهد بود.

🔸اما در قوانین مطورحه در مالیات بر ارزش افزوده چنین محدودیت زمانی وجود نداردو هر زمان ممیز مالیاتی مدارک جدیدی از مودی دریافت کند می تواند رسیدگی را انجام بدهد و مالیات و جرائم را مطالبه کند.

✳️ نکته : مودی مالیاتی، مکلف است تا ۱۰ سال مدارک را نگهداری و در صورت درخواست ممیز آنها را ارائه دهد.